KupDlugi.pl – Internetowa Giełda Wierzytelności

Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem oferującym sprzedaż wierzytelności za pośrednictwem serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.kupdlugi.pl (zwanej dalej: Serwisem) jest spółka Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Agrestowa 112 (adres do korespondencji: ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000299407, nr: NIP 8992510954 (zwanej dalej: FAST FINANCE).
 2. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, zamierzająca nabyć lub nabywająca wierzytelność za pośrednictwem Serwisu.
 3. Z możliwości zakupu wierzytelności w ramach Serwisu mogą skorzystać wyłącznie Klienci nie będący dłużnikami FAST FINANCE z tytułu wierzytelności, które zamierzają nabyć za pośrednictwem Serwisu.
 4. Wszelka korespondencja związana z nabyciem wierzytelności za pośrednictwem Serwisu, prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. FAST FINANCE oferuje do zakupu za pośrednictwem Giełdy wierzytelności przysługujące:
  1. FAST FINANCE SA
  2. innym podmiotom, na rzecz których FAST FINANCE SA świadczy usługi windykacji wierzytelności.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta oferty zakupu wierzytelności przysługującej podmiotowi, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2, FAST FINANCE w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oferty, przekaże Klientowi dane kontaktowe wierzyciela, z którym Klient może prowadzić dalsze negocjacje. Od chwili przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, FAST FINANCE nie jest uprawniona do podejmowania innych działań w sprawie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wierzyciela.
 7. FAST FINANCE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa www.kupdlugi.pl, w tym w szczególności nieprawidłowości w działaniu strony, brak dostępu do strony, awarie, uszkodzenia bądź inne zakłócenia w funkcjonowaniu strony, jeśli nieprawidłowości te nie zostały zawinione przez FAST FINANCE.

§ 2 Zasady nabycia wierzytelności i zapłaty ceny

 1. Przystępując do negocjacji zmierzających do nabycia wierzytelności, Klient składa informację o zamiarze kupna wierzytelności dostępnej w Serwisie poprzez dokonywanie na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust.1 Regulaminu, kolejno następujących czynności:
  1. wybór wierzytelności, której dotyczy zamiar nabycia,
  2. otwarcie znajdującej się na stronie internetowej zakładki "Wyślij ofertę zakupu",
  3. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie elektronicznej do FAST FINANCE.
 2. Złożenie w powyższy sposób przez Klienta informacji o zamiarze nabycia wierzytelności stanowi potwierdzenie, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i oraz zaakceptował jego warunki.
 3. Po otrzymaniu przez FAST FINANCE wypełnionego formularza, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania, przedstawiciel FAST FINANCE nawiąże kontakt z Klientem w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu, w celu prowadzenia negocjacji dotyczących ceny wierzytelności.
 4. FAST FINANCE zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na oferty, w których dane określone na stronie internetowej jako "niezbędne do zakupu wierzytelności" zostały wprowadzone przez Klienta niepoprawnie, w niepełnym zakresie lub kiedy w swoim brzmieniu wskazują one na oczywistą ich nieprawdziwość.
 5. FAST FINANCE nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Klienta danych kontaktowych, ze szczególnym uwzględnieniem adresu mailowego Klienta, powodujące brak możliwości odpowiedzi na złożoną ofertę.
 6. W okresie prowadzenia negocjacji, propozycja zawarcia umowy zawierająca wysokość proponowanej ceny przez FAST FINANCE, jest wiążąca dla FAST FINANCE przez okres 7 dni roboczych od dnia każdorazowego złożenia takiej propozycji. Propozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie jest wiążąca, jeżeli do negocjacji przystępuje osoba nieupoważniona do korzystania z Serwisu w myśl § 1 ust. 3 Regulaminu.
 7. Cena za wierzytelność znajdującą się w Serwisie zostanie uzgodniona w drodze negocjacji, nie może być ona jednak niższa niż 50% wartości należności ogółem. Przy ustalaniu ceny bierze się pod uwagę charakter wierzytelności (m.in. okres przeterminowania, wartość wierzytelności, ilość i rodzaj zabezpieczeń).
 8. Jeśli strony w drodze negocjacji uzgodnią cenę za nabywaną wierzytelność, FAST FINANCE SA: 
  1. w terminie 7 dni roboczych od dnia uzgodnienia ceny:
   1. przesyła do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem faktu zakończenia negocjacji i wskazującą wysokość uzgodnionej ceny,
   2. Klient przesyła do FAST FINANCE potwierdzenie warunków zakupu wierzytelności wskazanych w mailu FAST FINANCE,
   3. FAST FINANCE przesyła do Klienta w formie pisemnej umowę przelewu wierzytelności wraz z załącznikami w postaci Regulaminu oraz zestawienia wierzytelności (zwaną dalej: Umową) w dwóch egzemplarzach na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu (zwany dalej: adresem Klienta). Po podpisaniu tej umowy, Klient zobowiązany jest do odesłania wszystkich jej egzemplarzy na adres FAST FINANCE wskazany w § 1 ust.1 Regulaminu. W przypadku nieotrzymania przez FAST FINANCE podpisanych egzemplarzy umowy w terminie 4 tygodni od dnia dokonania potwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 lit a) Regulaminu, uznaje się, że Klient zrezygnował z zawarcia Umowy. W takim przypadku FAST FINANCE wyśle Klientowi e-mail z informacją o rezygnacji z zawarcia Umowy. Klientowi przysługuje uprawnienie do ponownego nabycia wierzytelności, której dotyczyła rezygnacja. W tym celu powinien po raz kolejny przeprowadzić procedurę nabycia wierzytelności określoną Regulaminem.
  2. po otrzymaniu podpisanych przez Klienta egzemplarzy, FAST FINANCE podpisuje Umowę, o czym Klient będzie poinformowany za pośrednictwem e-mail w przeciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia podpisu przez FAST FINANCE. W mailu tym znajdzie się także informacja o dacie podpisania Umowy.
  3. Egzemplarz Umowy wraz z podpisem FAST FINANCE zostanie wysłany do Klienta na adres Klienta w terminie 5 dni roboczych od dnia zapłaty przez Klienta ceny na zasadach określonych w § 2 ust.11.
  4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za nabytą wierzytelność w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o podpisaniu przez FAST FINANCE na rachunek bankowy określony w Umowie.
 9. Przesłanie Umowy Klientowi zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 lit b) Regulaminu, stanowi pisemne potwierdzenie informacji w rozumieniu art. 9 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty ceny przez Klienta zgodnie z ust. 8 pkt.l 3) powyżej. Z tym momentem dochodzi do skutku przelew wierzytelności, którego Umowa dotyczy, stanowiący jednocześnie spełnienie świadczenia z Umowy przez FAST FINANCE. 
 11. Umowy przelewu wierzytelności zawierane z Klientami nie mają charakteru umów o świadczenia ciągłe lub okresowe.

§ 3 Zasady składania reklamacji

 1. Reklamacje związane z zawartą Umową mogą być składane przez Klientów w formie pisemnej na adres: FAST FINANCE, Dział sprzedaży wierzytelności, ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław, pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kupdlugi.pl, lub za pośrednictwem faksu nr 71 797 41 68.
 2. FAST FINANCE zobowiązuje się do rozpatrzenia wniesionej reklamacji i poinformowania Klienta o zajętym stanowisku poprzez e-mail wysłany na adres mailowy Klienta (lub w inny sposób wskazany przez Klienta), w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszczalne jest przedłużenie tego terminu o kolejne 7 dni roboczych, o czym FAST FINANCE zobowiązana jest poinformować Klienta, wskazując przyczyny przedłużenia. Powiadomienie o przedłużeniu terminu powinno być dokonane w okresie i w sposób, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 4 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty spełnienia świadczenia przez FAST FINANCE w rozumieniu § 2 ust. 10 Regulaminu, poprzez złożenie FAST FINANCE stosownego oświadczenia w formie pisemnej (wzór oświadczenia zostanie przekazany Klientowi wraz z Umową zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 lit b) Regulaminu wysłanego na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Do Umowy nie mają zastosowania przypadki określone w art. 10 ust.3 ustawy, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, wyłączające prawo Klienta do dokonania odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uznaje się za niezawartą, a w takim przypadkuFAST FINANCE zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, do zwrotu ceny zapłaconej przez Klienta.
 4. W przypadku jeśli zakup wierzytelności dokonywany jest przez przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r. (Dz.U.04.173.1807 z pózn. zmianami) w zakresie prowadzonej przez niego działalności, nie stosuje się zapisów § 4 ust. 1 do 3 oraz § 5 ust. 4 Regulaminu.

§ 5 Postanowienia dodatkowe

 1. Prawem regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Należności publicznoprawne związane z zawarciem Umowy ponosi strona wskazana w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dla spraw nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz.U.00.22.271 z pózn. zmianami), z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 Regulaminu.

do góry