KupDlugi.pl - Online Vorderingenbeurs

Gebruiksvoorwaarden Sitediensten

 1 Algemeen

 1. De aanbieder die de vorderingen voor verkoop via de Site op de website www.kupdlugi.pl (hierna: Site) aanbiedt is de vennootschap Fast Finance S.A., gevestigd in Wrocław, ul. Agrestowa 112 (postadres: ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław), opgenomen in het Register van Ondernemers van het Nationale Rechtbankregister dat door de Arrondissementrechtbank voor Wrocław-Fabryczna, 6de Economische Afdeling van het KRS wordt gevoerd, gehouden onder nummer 0000299407, nummer: NIP 8992510954 (hierna genoemd: FAST FINANCE).
 2. De klant in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd: de Gebruiksvoorwaarden) is een volwassen natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de toepasselijke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, en die een vordering door middel van de Site wil verwerven of verwerft.
 3. Van de mogelijkheid van aankoop van vorderingen op de Site mogen uitsluitend Klanten gebruik maken die geen schuldenaren van FAST FINANCE zijn van vorderingen die zijn van plan zijn om via de Site aan te kopen.
 4. Alle correspondentie met betrekking tot de aankoop van vorderingen via de Site wordt uitsluitend op het gebied van de Republiek van Polen uitgevoerd.
 5. FAST FINANCE biedt via de Site vorderingen voor aankoop aan die toestaan aan de volgende entiteiten:
  1. FAST FINANCE SA
  2. andere entiteiten voor wie FAST FINANCE SA incassovorderingsdiensten levert.
 6. Indien de Klant een aanbod tot aankoop van vorderingen maakt die aan een in § 1, lid 5 punt 2 bedoelde entiteit toestaan, zal FAST FINANCE binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aanbod contactgegevens van de schuldeiser aan de Klant doorgeven, met wie de Klant verdere onderhandelingen kan uitvoeren. Vanaf het moment dat de gegevens worden overgedragen zoals bedoeld in de vorige zin, is FAST FINANCE niet bevoegd om andere handelingen in de zaak te ondernemen en zal voor eventuele handelingen van de schuldeiser niet aansprakelijk zijn.
 7. FAST FINANCE is niet aansprakelijk voor eventuele onregelmatigheden in de werking van de server waarop de website www.kupdlugi.pl is geplaatst, met inbegrip van, met name, een afwijking in de werking van de pagina, het gebrek aan toegang tot de pagina, storingen, schade of andere verstoringen in de werking van de pagina, als deze onregelmatigheden niet aan FAST FINANCE aan te wijten zijn. 

§ 2 Beginselen aankoop van vorderingen en het betalen van de prijs

 1. Door de onderhandelingen met het oog op de aankoop van vorderingen aan te gaan, dient de Klant informatie in over zijn intentie om een in de Site beschikbaar gestelde vordering aan te kopen door op de internet pagina zoals vermeld onder § 1, lid 1 van de Gebruiksvoorwaarden, de volgende handelingen uit te voeren:
  1. keuze van schuldvordering die bedoeld is om aangekocht te worden,
  2. openen van het tabblad "Koopaanbod verzenden"
  3. invullen aanvraagformulier en versturen van het formulier in de elektronische vorm naar FAST FINANCE.
 2. Door de informatie over zijn intentie om de vordering aan te kopen in te dienen, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen met de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden en dat hij deze voorwaarden heeft aangenomen.
 3. Na ontvangst van het ingevulde formulier door FAST FINANCE, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na de ontvangst daarvan zal de vertegenwoordiger van FAST FINANCE contact met de klant in elektronische vorm opnemen aan het adres dat is opgegeven door de klant in het formulier, om over de prijs van de schuld te onderhandelen.
 4. FAST FINANCE behoudt zich het recht voor om de offertes niet te beantwoorden, die de onjuist ingevoerde gegevens bevatten die op de website worden vermeld als ‘noodzakelijk voor de aankoop van vorderingen’, of gegevens die niet in hun vol bereik zijn, of wanneer hun inhoud duidelijk aanwijst dat deze niet juist zijn.
 5. FAST FINANCE is niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding van de contactgegevens door de Klant, met bijzondere aandacht voor het e-mailadres van de Klant, waardoor het niet mogelijk is om de geplaatste offerte te kunnen beantwoorden.
 6. Tijdens de onderhandelingen, is het voorstel om een overeenkomst met het bedrag van de door FAST FINANCE voorgestelde prijs af te sluiten, voor FAST FINANCIERING bindend gedurende een periode van 7 werkdagen vanaf telkens de datum van indiening van een dergelijk voorstel. Het in de vorige zin bedoelde voorstel is niet bindend, als aan de onderhandelingen een persoon deelneemt die niet is bevoegd om gebruik te maken van de Site in overeenstemming met § 1 lid 3 van de Gebruiksvoorwaarden.
 7. De prijs voor een vordering die is vermeld op de Site zal door onderhandelingen worden overeengekomen, deze mag echter niet minder zijn dan 50% van de waarde van de totale vorderingen bedragen. Bij de vaststelling van de prijs wordt rekening gehouden met de aard van de vordering (inclusief achterstallige periode, de waarde van de vordering, de hoeveelheid en het soort zekering).
 8. Indien partijen door te onderhandelen een prijs voor de aan te kopen vordering overeenkomen, zal FAST FINANCE SA:
  1. binnen 7 werkdagen vanaf de dag van vastleggen van de prijs:​
   1. aan de Klant een e-mail bericht sturen ter bevestiging dat de beëindiging van de onderhandelingen heeft plaatsgevonden en onder vermelding van het bedrag van de overeengekomen prijs,

   2. stuurt de Klant aan FAST FINANCE een bevestiging van de in het email van FAST FINANCE bevatte voorwaarden van aankoop van de vordering,

   3. zal FAST FINANCE naar de Klant in de schriftelijke vorm een overeenkomst van overdracht van de vorderingen (via bankoverschrijving) versturen zenden met bijlagen in de vorm van de Gebruiksvoorwaarden en een opsomming van vorderingen (hierna: de overeenkomst) in tweevoud aan het op het aanvraagformulier vermelde adres, zoals bedoeld in § 2, lid 1 punt 3, van de Gebruiksvoorwaarden (hierna: het adres van de Klant). Na de ondertekening van deze overeenkomst, is de Klant verplicht om alle kopieën ervan aan het adres van FAST FINANCE zoals vermeld in § 1 lid 1 van de Gebruiksvoorwaarden terug te sturen. Indien FAST FINANCE de ondertekende exemplaren van de overeenkomst binnen vier weken na de datum van de bevestiging, zoals bedoeld in § 2 lid 8 punt 1 letter a), van de Gebruiksvoorwaarden niet ontvangt, wordt geoordeeld dat de Klant heeft afgezien om de overeenkomst af te sluiten. In dit geval stuurt FAST FINANCE aan de Klant een e-mail met informatie over het afzien van het sluiten van de overeenkomst. De Klant heeft het recht om de vorderingen terug te kopen, waarvan hij oorspronkelijk heeft afgezien. Daartoe moet hij nogmaals de procedure van aankoop van vorderingen zoals vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden, uitvoeren.

  2. Na ontvangst van de door de Klant ondertekende exemplaren, ondertekent FAST FINANCE de overeenkomst, waarvan de klant via e-mail binnen 7 werkdagen na de datum van ondertekening door FAST FINANCE op de hoogte wordt gesteld. In dat email bericht zal ook informatie over de datum van ondertekening van de overeenkomst worden opgenomen.
  3. Een kopie van de overeenkomst samen met de handtekening door FAST FINANCE zal naar de Klant worden verstuurd aan het adres van de Klant binnen 5 werkdagen vanaf de datum van betaling van de prijs door de Klant op de voorwaarden zoals bedoeld in § 2 lid 11.
  4. De klant is verplicht om de prijs van de gekochte vordering binnen 5 dagen te betalen na de ontvangst van informatie over ondertekening van de overeenkomst door FAST FINANCE door een bankoverschrijving op de bankrekening zoals vermeld in de overeenkomst.
 9. Door de overeenkomst aan de Klant in overeenstemming met § 2 lid 8 punt 1 letter b), van de Gebruiksvoorwaarden te verzenden wordt de informatie schriftelijk bevestigd in de zin van art. 9 lid 3 van de wet, zoals bedoeld in § 5 lid 4 van de Gebruiksvoorwaarden.
 10. De overeenkomst wordt gesloten op het moment van de betaling van de prijs door de Klant in overeenstemming met lid 8 punt l3 hierboven). Vanaf dat moment wordt de overdracht van vorderingen via bankoverschrijving effectief, waarop de overeenkomst betrekking heeft, en wordt tegelijkertijd voldaan aan de bepalingen van de overeenkomst door FAST FINANCE.

 11. De overeenkomsten betreffende overdracht van vorderingen, afgesloten met de klanten, hebben geen aard van overeenkomsten voor de levering van permanente of periodieke diensten.

§ 3 Regels voor het indienen van klachten

 1. Klachten met betrekking tot de ondertekende overeenkomst kunnen schriftelijk worden ingediend aan het volgende adres: FAST FINANCE, Afdeling verkoop vorderingen, ul. Wołowska 20, 51-116 Wroclaw, per e-mail naar het e-mail adres: biuro@kupdlugi.pl, of per fax 71 797 41 68.

 2. FAST FINANCE verplicht zich om de klacht te behandelen en de Klant te informeren van het standpunt door een e-mail  te sturen aan het adres van de Klant (of op een andere door de Klant aangewezen manier), binnen 7 werkdagen vanaf de datum van indiening van de klacht. In bijzonder gerechtvaardigde gevallen is het aanvaardbaar om deze periode te verlengen met volgende 7 werkdagen, wat FAST FINANCE verplicht is om aan de Klant mee te delen met vermelding van de redenen voor de verlenging. Het meedelen van de verlenging van de deadline moet worden gemaakt in de periode en in de in de eerste zin bedoelde manier.

§ 4 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De klant kan zich uit de overeenkomst zonder opgave van redenen terugtrekken binnen 10 dagen na de datum van de uitvoering door FAST FINANCE van diensten in de zin van § 2 lid 10 van de Gebruiksvoorwaarden, door aan FAST FINANCE een geschikte schriftelijke verklaring in te dienen (model verklaring zal aan de klant, samen met de overeenkomst in overeenstemming met § 2 lid 8, punt 1, letter b van de Gebruiksvoorwaarden worden te sturen aan het adres zoals vermeld in § 1 lid 1 van de Gebruiksvoorwaarden.

 2. Op de overeenkomst zijn de gevallen bedoeld in artikel 10 lid 3 van de wet, zoals vermeld in § 5 lid 4 van de Gebruiksvoorwaarden, welke het recht van de Klant uitsluiten om zich uit de overeenkomst terug te trekken, niet van toepassing.

 3. In het geval van een effectieve terugtrekking van de overeenkomst, wordt de overeenkomst als nietig beschouwd, waarop FAST FINANCE is verplicht om onverwijld, uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van opzegging de door de klant betaalde prijs terug te betalen.

 4. In geval van aankoop van vorderingen door een ondernemer zoals bedoeld in de Wet op de vrijheid van de economische activiteiten van 02.07.2004r. (Staatsblad 04.173.1807 met latere wijzigingen) in het kader van diens activiteiten, zijn de bepalingen van § 4 lid 1 tot 3 en § 5 lid 4 van de Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing.

§ 5 Aanvullende bepalingen

 1. Het recht dat de verhouding tussen de partijen regelt is de wet van de Republiek Polen.

 2. Publiekrechterlijke verplichtingen in verband met de sluiting van de Overeenkomst zijn door de partij te dragen die in de van toepassing zijnde wetten is aangegeven.

 3. Op zaken die niet in de Gebruiksvoorwaarden worden voorzien zijn bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 4. Op zaken die niet in de Gebruiksvoorwaarden worden voorzien zijn bepalingen van de Wet over de bescherming van de rechten van de consument en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk product van 02.03.2000 van toepassing. (Staatsblad 00.22.271 met latere wijzigingen), onder voorbehoud van § 4 lid 4 van de Gebruiksvoorwaarden.

omhoog